1 2 3 4
Welkom op de website van Trainico.
Trainico verzorgd trainingen op het gebied van Projectmanagement, Contractbeheer en Risicomanagement
De UAV 2012 is nu definitief vastgesteld. Wil je meer informatie? kijk dan onder de kop informaie of meldt je aan voor de opfristraining UAV2012
Kijk voor het laatste nieuws op de nieuwsblog van trainico www.nieuwsblog.trainico.nl
Werken in een project is balanceren op het raakvlak van routine en improvisatie. Een project bestaat niet, de betrokken medewerkers besluiten om van een bepaalde klus een project te maken. Een project begint bij het bepalen van datgene wat eruit moet komen: Het Projectresultaat. Een goede specificatie van het projectresultaat (Programma Van Eisen) is de bron van een goed project.

Bij een project gaat de aandacht naar het resultaat, de daaraan gekoppelde kwaliteitsnormen en het beheer van de beschikbare middelen zoals tijd, geld en menskracht. Zeker in het begin van een project geldt "Eerst denken dan doen"! Dat wil zeggen eerst energie steken in vragen zoals:
  • Wat willen we nu precies als resultaat hebben?
  • Is dit precies, concreet en eenduidig genoeg?
  • Welke middelen hebben we daarvoor over?
  • Hoe pakken we het project nu precies op, gegeven de beschikbare middelen?

Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de Project Start-Up, waarin het beoogde projectteam samen met de opdrachtgever en eventuele steekholders, de projectdefinitie formuleert. Als de definitie duidelijk is wordt er door de projectmanager een projectplan opgesteld waarin naast de projectdefinitite ook wordt vast gelegd hoe de projectaanpak is en hoe in het project de GOTICKR-aspecten worden beheerst.

Rondom een project zijn verschillende krachten (Het, Zij, Wij en Ik) aanwezig. De zogenoemde creatielemniscaat uit Projectmatig Creeren (Kernconsult) helpt om na te gaan of die krachten in evenwicht zijn. De toepassing ervan garandeert tijdige aandacht voor de diverse invalshoeken die er werkelijk aan toedoen.
  • De ZIJ-kant heeft betrekking op de omgeving (voedingskracht)
  • De IK-kant gaat over de persoonlijke aspiratie (beeldkracht)
  • De WIJ-kant richt zich op de gezamelijkheid binnen een project (samenwerkingskracht)
  • De HET-kant omvat de methoden en technieken van een project (vormkracht)

Trainico is bekent met de praktijk van het realiseren van vele projecten. Projecten die gekenmerkt worden door een complexe omgeving, tegengestelde belangen, vaak lange doorlooptijden en omvang van projecten. Projecten die verschillen qua inhoud en fasering. De uitdaging is het zoeken naar balans tussen eisen vanuit de omgeving, de beschikbare methoden en technieken voor projectmanagement.

Samengevat: Ieder project vraagt om maatwerk. Daarom wordt de training Projectmanagement van Trainico voor uw organisatie op maat gemaakt.